List of active policies

Name Type User consent
Adatkezelési tájékoztató Site policy All users

Summary

Adatkezelési tájékoztató

Full policy

Weboldalunk a megfelelő működés érdekében süti (cookie) fájlokat használ, amiket az Ön eszközén tárol a rendszer. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik alkalmazásába. További információk.


Adatkezelési tájékoztató
a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
információs és tartalommegosztó felületét használók számára

 

Adatkezelő adatai:

Intézmény neve: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely, cím: 9023 Győr, Herman Ottó u. 22.
E-mail: info@gyorikonyvtar.hu
web: www.gyorikonyvtar.hu
Telefon: 96/516-670
Képviselő: Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az adatkezelő intézmény felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, a fenti elérhetőségeken fordulhat hozzánk.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer információs és tartalommegosztó felületén biztosított szolgáltatásait igénybe vevő adatai megadása előtt megismerhesse, hogy a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér milyen adatokat és milyen célból kér el, és milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat.

Adatkezelő intézmény jelen tájékoztató készítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR-rendeletben foglaltakat vette figyelembe.

A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer honlapjának, valamint információs és tartalommegosztó felületének használatával kapcsolatos tudnivalók

Honlapunk megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. A honlap látogatottságáról személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat.

Információs és tartalommegosztó felületünk, a https://kszrinfo.gyorikonyvtar.hu/ regisztrációhoz kötött, interaktív szolgáltatásokat kínál a KSZR szolgáltatást igénybe vevő települések könyvtárosai számára, melyhez kizárólag a bejelentkezéshez, valamint kapcsolattartáshoz szükséges adatok kerülnek rögzítésre a felületen, további személyes adatok megadása önkéntes.
Az adatkezelő intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog
A személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetleg két hónapnyi meghosszabbítással) megfelelő tájékoztatást kell adni, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga
Ön bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (abban az esetben, ha adatait nem közvetlenül Ön adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatikus döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog
Kérheti a nem pontosan, vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog
Kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból,

  • ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték,
  • ha visszavonja adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását,
  • ha tiltakozik adatainak kezelése ellen,
  • ha adatait jogellenesen kezelték.
Nem töröltetheti személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog
Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, ebben az esetben az adatkezelő intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog
Ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 1 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga
Ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben igényli, adatait elektronikus adathordozón megkaphatja, vagy kérheti, hogy ezeket az adatkezelő intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papíralapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az információtechnológiai biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.